KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

MasterTech Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“MasterTech”) ve Robusta A.Ş. (“Robusta”) (MasterTech ve Robusta birlikte “Şirketler” olarak anılacaktır), paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması hususuna büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, MasterTech ve Robusta, veri sorumlusu olarak KVK Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, aşağıda kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler ve aktarma amaçları ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istemektedir.

1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

“BulutRPA” markasına ilişkin olarak paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, ŞİRKETLER tarafından ayrı ayrı işlenecek olup, bu verileriniz açısından ŞİRKETLER’in her biri KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip olacaktır. Bu bakımdan, ŞİRKETLER’in her biri, size karşı sadece kendi veri işleme faaliyetleri ile sınırlı olarak sorumludur.

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Kişisel verileriniz, ŞİRKETLER tarafından aşağıda belirten amaçlarla işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:
 • Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi,
 • Sizlere uygulanacak ücretlere ve faize ilişkin tarife ve oranların belirlenmesi,
 • Sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
 • ŞİRKETLER bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • ŞİRKETLER’in internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuatta veya ŞİRKETLER’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 • ŞİRKETLER’in veya onların hizmet, proje ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,
 • Çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması,
 • ŞİRKETLER’in veya onların bağlı oldukları şirketler grubunun birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi.

3- Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

ŞİRKETLER, kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Bildirimin (2) numaralı başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, diğer grup şirketlerine, Sermaye Piyasası Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir. ŞİRKETLER, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

4- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

ŞİRKETLER, kişisel verilerinizi, sunmuş oldukları hizmetler/projeler/ürünlerden yararlanmak veya diğer amaçlarla bunların genel müdürlükleri, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilir. Kişisel verileriniz, ŞİRKETLER’in her biri tarafından, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde bu Bildirimin (2) numaralı bölümünde sayılan amaçlar için toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir. 

5- Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKETLER’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKETLER’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak;

Şirketimizin Mastertech Bilişim Teknolojileri A.Ş. adına hitaben “Büyükdere Cad. Kırgülü Sok. METROCITY İş Merkezi D Blok No:4 Kat:4 Levent / İstanbul adresine iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimizin Robusta A.Ş. adına hitaben “Palladium Office - Residence No: 8/A Kat: 2-3 34746 Ataşehir / İstanbul adresine iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@mastertechbt.com ve info@robusta.com.tr e-posta adreslerine yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKETLER tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKETLER kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.